ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

YASAL UYUM

        Çalışma yöntemlerimiz daima yasaldır. Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütürüz. Sektörümüzle ilgili yasa, yönetmelik, prosedür, talimat ve standartlara daima uyum konusunda duyarlıyız.

DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK
        İnovmak A.Ş. olarak dürüstlük ve doğruluk standartlarına uygun davranırız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

        Tüm süreçlerimizi kalite, süre ve maliyet eksenlerinde sağlayarak sürdürülebilirliğimizi iş sağlığı ve güvenliğini, işletmemizi ve çevreyi koruyarak idame ettiririz.

İŞ MÜZAKERELERİ

        Tüm çalışanlarımız iş müzakerelerinde dürüst, açık, adil ve nazik olup; tüm paydaşlarımızdan da aynısını bekleriz.

ÇALIŞANLARA KARŞI DUYARLILIK

        Tüm çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Onların haklarına ve itibarına saygı gösteririz. İnovmak A.Ş.’de görev yapmaktan gurur duyulmasını sağlayarak, sürekli öğrenme ortamı yaratılması konusunda duyarlılık gösteririz.

EŞİT FIRSATLAR

        Çalışanların işe alınması ve kariyer planlamaları ırk, etnik, köken, din, siyasi ya da diğer inançlar, milliyet, renk, cinsiyet, yaş, medeni hal ya da söz konusu görev ile ilgili olmayan sakatlıklar bazında ayrımcılık yapmaksızın, işe uygunluk esaslarına göre gerçekleştirmekteyiz. Çalışanlarımıza karşı başta mobing olmak üzere hiçbir cinsel veya fiziksel tacize tolerans gösterilmez.

ÇALIŞMA ORTAMI

        Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanması konusunda duyarlı davranmaktayız.

Tüm faaliyetler ve işlemlerimizde başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın istek ve beklentileri ile çalışmalarını güvenli ve yeterli olarak yapabilmeleri için gerekli bilgiler, uygun eğitim ve rehberlik sağlanmaktadır.

İŞ ORTAKLARI İLE İLİŞKİLER
        Uygun durumlarda, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile faaliyetlerimizi uyum içinde gerçekleştirerek verimli ilişkiler kurmaktayız.

MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER
        İnovmak A.Ş. çiftçi odaklı çalışarak gerek çiftçilerin gerekse bayi ya da yetkili satıcılarımızın ihtiyaçları bizi yönlendirmekte ve onlara piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi, sağlıklı, hızlı, kaliteli ve ödedikleri bedelin karşılığını alacakları hizmet ve ürünler sunmaktayız.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER
        İnovmak A.Ş. devlet politikasına uygun olarak, bir parçası olduğumuz yerel ve bölgesel topluluklarla siyasi ve çıkar amaçlı bir ilişkiye girmeden sorumluluk sahibi bir kurum olarak en üst düzeyde özen ve hassasiyet göstermektedir.

HALKLA İLİŞKİLER

        Tüm reklam faaliyetleri ve diğer halkla ilişkilerde Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) ve Rekabet Kurulu kararlarına uygun olarak ve gerçek dışı bilgi verilmesinden, bilgilerin gizlenmesinden, yanlış izlenim yaratılmasından ve abartıdan kaçınılmaktadır.

HEDİYELER VE EĞLENCE
        Çalışanlarımız gerek tedarikçi gerekse rakiplerimizden ya da müşterilerimizden herhangi bir hediye fayda ya da iyilik talep etmemekte, almamakta; teklif etmemekte ya da vermemektedir. Hediye olarak para kesinlikle kabul edilmemektedir. Kabul edilebilir ölçüde misafirperverlik ve küçük armağanlar verilebilir ya da alınabilir, ancak bunlar alıcıyı herhangi bir yükümlülük altında bırakmayacak nitelikte olmalı, tekrar etmemeli ya da sistematik olmamalı, yanlış yorumlanacak nitelikte olmamalı ve aynı düzeyde karşılık verilebilir olmalıdır. İtibari değerinden daha yüksek herhangi bir hediyenin ya da anormal düzeyde bir misafirperverlik gösterisi alıcı tarafından yöneticisine bildirilecek ve kabul edilmesinin uygunluğu kararlaştırılacaktır.

RÜŞVET VE İŞ AKIŞINI KOLAYLAŞTIRACAK ÖDEMELER
        Bir kişinin doğru olmayan ya da yasa dışı bir şey yapması amacıyla bir ödül ya da fayda teklif edilmemekte, istenmemekte ya da kabul edilmemektedir. Şirketimiz itibarına zarar verebilecek hiçbir şey verilemez ya da alınamaz.

MAKİNA, EKİPMAN VE TEÇHİZATLARININ HATALI KULLANILMASI
        İnovmak A.Ş.makina, ekipman ve teçhizat gibi mallarının ve çalışanların zamanları şirketimizin yasal işleri için kullanılmakta olup, kişisel fayda için kullanılmaması sağlanmaktadır. Çalışanlar İnovmak A.Ş.mallarının korunmasından ve çalınmasını ya da hatalı kullanılmasını önlemek üzere gerekli tüm önlemlerin alınmasından sorumludur.

ÇIKAR ÇATIŞMASI
        İnovmak A.Ş. personeli aile bireyleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız çıkar sağlayan iş ilişkisine girmez. Personelimiz, önceden yazılı izinleri olmaksızın, herhangi bir tedarikçi, müşteri ya da rakiple ilişkili, Şirketimiz çıkarları ile çelişki oluşturan, doğrudan ya da dolaylı bir çıkarı olamaz. Çalışanların sadece şirketimiz yararına çalışmaları ve diğer kişisel ya da mesleki kaygılardan kaynaklanan kişisel çıkarlarından etkilenmemeleri beklenmektedir.

TİCARİ BİLGİLER
        İnovmak A.Ş.personeli, çalışmaları sırasında elde ettikleri bilgileri, dokümanları ve tüm araç-gereci sadece amacı doğrultusunda ya da normal kullanımına uygun olarak kullanmakta ve kesinlikle kişisel çıkarları ve/veya diğer şahısların çıkarları için kullanmamaktadır. Tüm bunları ikinci ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, aksi halde hukuki süreç başlatılır.

SİYASİ KATKILAR
        İnovmak A.Ş. herhangi bir siyasi partiye katkıda bulunmamakta, herhangi bir siyasi partiyi desteklememektedir. Personelimiz şirket içinde siyasi tartışmalar yapamaz, herhangi bir siyasi oluşumun propagandası da yapılamaz. Ayrıca şirket araçları siyasi faaliyetlerinde kullanılamaz.

İHBAR
        Burada yazan etik davranış kurallarının ya da işle ilgili konularda yasal, hukuksal ya da diğer herhangi bir şekilde ihlal edildiğini bilen (ya da ciddi şüpheleri olan) çalışanlar bu konuları derhal Üst Yönetime bildirmelidirler. Belli bazı durumlarda bunu yapmak mümkün ya da uygun olmayabilir. Bu gibi durumlarda çalışanlar konuyu [email protected] adresine yazmalıdırlar.

        Personelimizin ihbarda bulunmalarından ya da daha önce ihbarda bulunmamış olmalarından dolayı suçlanmayacaklardır ve İnovmak A.Ş. endişelerini dile getiren çalışanların gizliliğinin korunması için gereken tüm çabayı gösterecektir. Çalışanların endişelerini dile getirmekten alıkoyulmaları yönündeki tüm çabalar ciddi bir disiplin suçu olarak değerlendirilecektir.